Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane

overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van

toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.

2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden

verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit

hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst

aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens

rekening zaken worden geleverd.

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken

indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de

koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de

voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts

Het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden

Van de koper doet aan het voorgaande niet af.

5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt

daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Offertes

1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het

doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf

uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order

geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde

orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.

2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid

bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en

dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben.

Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom en moet

op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke

toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij

ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

3. Indien de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waarop

wij onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van

onze offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in

het vorige lid bedoelde gereedschappen, aan de koper in rekening brengen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order

schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het

moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.

2. De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een

periode van 8 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order

betreft) na het geven van der order.

3. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten

overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze

orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze

orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze

medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als

vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door

onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen

1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is

overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.

2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde

van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen,

fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten,

verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

3. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is

gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren

optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht

om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder

dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts

indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen

dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde

prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na

ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

Artikel 5. Aflevering- en leveringstermijnen

1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is

gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn.

De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn,

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst.

Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een

boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de

overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene

voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.

2. Verzend- en afleveringkosten zijn voor rekening van de koper.

3. Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door ons verzonden op de naar ons

oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de koper.

4. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen

plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een

afzonderlijke transactie te beschouwen.

6. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.

Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd op – zulks te onzer keuze – op grond van het bepaalde in

artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis

tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, danwel om zonder voorafgaande

ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.

Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst

zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het

bovenstaande in gebreke betaling der koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn

afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van

alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.

Artikel 6. Reclame door de koper

1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de

gegevens die hij ons verstrekt heeft.

De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door

ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de

gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken.

wijzigingen.

2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk

waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering (of binnen 8 dagen na

factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden) worden geleverd, aan ons ter kennis

worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke

nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de

betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.

3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een

zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan

het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in

lid 2.

4. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons

geleverde zaken, vervalt indien:

a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar

aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;

b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de

gegrondheid van de klachten;

c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of

onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor

doeleinden anders dan door ons voorzien;

d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit

door de koper wordt voortgezet;

e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo’n

termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden

sedert de levertijd is verstreken.

5. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven

te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde zaken niet door

derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-)

aanspraken doen gelden.

Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage-en

materiaalfouten.

2. Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende,

door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat,

uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze-:

a. (kosteloos) herstel van gebreken;

b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken

c.q. onderdelen;

c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur

met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover

de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking

hebben;

3. Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken

reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting

onzerzijds.

4. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer

gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake

is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de

middelen rechtens aan te tonen).

Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte

schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door

de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden

ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke

levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

5. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te

zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending

verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van

de koper onder derden op te slaan.

6. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de

uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voorzover de wet zich er niet

tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de

koper komen.

7. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte

schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door

de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden

ontstaan door onoordeelkundig installeren en/of gebruiken van de bij het product

geleverde hard- en software.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van

al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons

geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht

van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.

2. De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos

pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde

daarop te vestigen.

3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan

derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan

is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, danwel, indien

niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan ons over te

dragen.

4. Indien tengevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door

ons geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld ten behoeve van ons

een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.

5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar

ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen

dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande

laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name

behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot

schadevergoeding aan te spreken.

6. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te

verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen

Artikel 9. Betaling

1. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of

korting door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen

onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 30 dagen na de

factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per

bank of giro geldt de dag van creditering van onze band of girorekening als de dag van betaling.

2. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor

een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover

voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze

verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene

recht voortvloeiend.

3. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering

van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de

overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de

verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, danwel de verplichting tot anderszins

ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op

schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan

wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is,

vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke

rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk

zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de

buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke

incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 50,-

alles exclusief omzetbelasting.

Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet

betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land

bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch

omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op

voor ons nadelige wijze.

4. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten,

vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op

de hoofdsom en de lopende rente.

5. Indien in de financiële positie van koper na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der

zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of

gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, danwel een wijziging van de

betalingsvoorwaarden te vorderen.

6. Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 10. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van

de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).

Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot,

natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden,

storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten

of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze

leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet

uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te

onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van

toepassing.

Artikel 12. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en

door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

 

Spike Medical Solutions, Emmen, Nederland